تبلیغات
شمیم عشق - یک مطلب توپ
چهارشنبه 17 فروردین 1390

یک مطلب توپ

• نوشته شده توسط: پژمان


                                           $$$$$$$$$$$$
مجادله بر سر یک خال در ادبیات

حافظ :

 اگر آن  ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
  به خال هندویش بخشم سمرقندو بخارا را

صائب تبریزی :

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آن کس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

شهریار :

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
هر آن کس چیز می بخشد به سان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را
 
محمد عیاد زاده :

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
خوشا بر حال خوشبختش ،بدست آورد دنیا را
نه جان و روح می بخشم نه املاک بخارا را
مگر بنگاه املاکم ؟ چه معنی دارد این کارا
وخال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلا
که با جراحی صورت عمل کردند خال ها را
نه حافظ  داد املاکی نه صائب دست و پاها را
فقط می خواستند این ها بگیرند وقت ما ها را
؟؟؟؟؟.....!!!!!

                                           $$$$$$$$$$$


نظرات()